top of page

TARIEVEN, KOSTEN EN ERELONEN

 1. Het ereloon omvat, naast de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, de vaste kosten van het kantoor zoals huur kantoor, aanschaf van wetboeken en juridische tijdschriften, informatica en communicatie-infrastructuur, secretariaat. Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen berekend aan de hand van het bestede aantal uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief dat 110 € (excl. BTW 21%) per uur bedraagt voor particulieren, 125 € (excl. BTW 21%) per uur voor ondernemingen en instellingen en 150 € (excl. BTW 21%) per uur voor dossiers met een uitzonderlijk spoedeisend of specialistisch karakter. De omvang van de erelonen kan worden beïnvloed door de complexiteit van het dossier, de vereiste specialisaties, het financieel belang van de zaak en het spoedeisend karakter. In onderling overleg zijn vele variaties mogelijk, naar boven doch tevens naar beneden, rekening houdend met de aard van de zaak, het bekomen resultaat, de draagkracht van de cliënt, de goede zakenrelatie. Voor cliënteel met meerdere zaken, zijn voordelige abonnementstarieven mogelijk. Voor bemiddelingen gelden dezelfde tarieven en afspraken.
   

 2. Voor een eerste consultatie (verkennend gesprek van ± 1/2 uur), wordt 40 € excl. BTW aangerekend.
   

 3. Bij aanvang van het dossier wordt steeds nagegaan of de kosten en erelonen gedekt worden door een door u afgesloten verzekering rechtsbijstand. In geval van minvermogendheid, wordt nagegaan of u recht hebt op kosteloze rechtspleging en pro deo bijstand.
   

 4. Alvorens de werkzaamheden aan te vatten, wordt de betaling van een voorschot gevraagd. Gedurende de behandeling van het dossier, worden op geregelde tijdstippen tussentijdse afrekeningen opgesteld of voorschotten gevraagd. De geleverde prestaties worden op nauwgezette wijze geregistreerd in het digitale dossier en zijn te allen tijde op eenvoudig verzoek ter inzage.
   

 5. Naast het ereloon worden administratie- en verplaatsingskosten aangerekend, waarvan de tarieven, behoudens andersluidende afspraak met de cliënt, zijn als volgt: - brieven / dactylografie: 11 €/blad - kopiekosten: 0,50 € zwart-wit; 1 € kleurenkopie - printkosten (inkomende mails; fax): 0,40 €/blad - opening dossier/archivering: 50 € - verplaatsingskosten: 0,50 €/km. De door het kantoor voorgeschoten gerechtskosten (deurwaarderskosten, rolrechten edm.) worden aan het werkelijk betaalde tarief doorgerekend.
   

 6. Incasso en invorderingen – behoudens specifieke afspraken of abonnementstarieven:
  a) Aangetekende ingebrekestelling: wordt verstuurd zodra de vervaldatum van de openstaande factuur verstreken is met verzoek om te betalen binnen een termijn van 7 dagen (wettelijk 15 dagen in geval van particulieren) + verwijlintresten + schadebeding conform uw factuurvoorwaarden.

  b) Indien niet of negatief gereageerd wordt op een ingebrekestelling wordt overgegaan tot dagvaarding. Gerechtelijk wordt betaling gevorderd van de hoofdsom + verwijlintresten + schadebeding + rechtsplegingsvergoeding + gerechtskosten. De kostprijs van de dagvaarding moet door de cliënt worden voorgeschoten maar zal worden geïnd van de tegenpartij.

  c) De vergoeding van de onkosten en erelonen wordt voldaan van de geïnde conventionele vergoedingen voor dagvaarding (verwijlintresten + schadebeding) en van de gerechtelijke vergoedingen na dagvaarding (verwijlintresten + schadebeding + rechtsplegingsvergoeding + gerechtskosten), steeds in geval van succesvolle invordering van de gevorderde bedragen.

  d) In geval er geen factuurvoorwaarden gehanteerd worden, zal het ereloon begroot worden à rato van 20 % tot 5 % van het factuurbedrag, degressief afnemend per grootteorde.

  e) In geval van problematische invordering (wegens dading, afwijzing door de rechtbank, faillissement, etc.) worden de erelonen tot een forfait herleid en worden slechts de materiële onkosten in rekening gebracht.

  f) De meest voorkomende onkosten zijn brieven (10,00), procedurestukken (10,00/blz), aangetekende brieven (kostprijs), kilometervergoeding (0,50/km), kopies (0,50), …

  g) Indien er buiten België moet worden geprocedeerd dient de werkwijze en kosten en erelonen specifiek te worden bepaald op basis van de ter plaatse geldende procedure en modaliteiten.

  h) In geval van invordering van kleinere facturen (tot ca. 500,00 €) kan, afhankelijk van de omstandigheden van de zaak, om proces-economische redenen verkozen worden om de debiteur te laten oproepen in verzoening vooraleer over te gaan tot dagvaarding.

  i) In geval van betwisting voor de rechtbank zullen de prestaties tijdens procedure begroot worden op uurbasis, inzoverre deze de hierboven omschreven criteria overschrijden.

   

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren om meer informatie te bekomen over onze werkwijze en facturatie.

bottom of page