top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Enkel deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door JORIS & VANHOUTVIN advocaten, behoudens anders en uitdrukkelijk overeengekomen.

 2. De relatie tussen JORIS & VANHOUTVIN  advocaten en de cliënt wordt exclusief beheerst door deze algemene voorwaarden en het Belgische recht.

 3. JORIS & VANHOUTVIN advocaten verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de haar toevertrouwde opdrachten. Ter zake neemt zij een middelenverbintenis op zich.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de door de cliënt verschuldigde erelonen berekend aan de hand van het bestede aantal uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief (zie tarieven).

 5. Naast het ereloon worden administratie- en verplaatsingskosten aangerekend, en worden de voorgeschoten gerechtskosten doorgerekend (zie tarieven).

 6. De facturen zijn contant betaalbaar te Hasselt. Elke betaling dient te geschieden via rekeningnummer IBAN BE20 6301 7095 2556,

 7. BIC BBRUBEBB.

 8. In geval van laattijdige betaling brengt elke vervallen en onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intrest op, bepaald op de wettelijke rentevoet voor particulieren of op de rentevoet zoals bepaald of door de Wet van 2/08/2002 inzake. Betalingsachterstand Handelstransacties voor ondernemers. In dat geval dient ook een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding te worden betaald die gelijk is aan 10% van het uitstaande bedrag. Dit bedrag geldt als vergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling.

 9. In geval van niet-betaling van de factuur worden toekomstige werkzaamheden van rechtswege en zonder ingebrekestelling opgeschort.

 10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Hasselt (België) bevoegd.
   

 

DIENSTENWET
 

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het kantoor JORIS & VANHOUTVIN  advocaten, advocaten in België, ingeschreven aan de balie van HASSELT. Het kantoor is gevestigd te 3500 HASSELT, Hendrik van Veldekesingel 150/4, België.

 

JORIS & VANHOUTVIN advocaten is een GCV, een gewone commanditaire vennootschap, waarbinnen het beroep van advocaat als zelfstandige praktijk wordt uitgeoefend. Het ondernemings- en BTWnummer van JORIS & VANHOUTVIN  advocaten is 0525 834 624.

 

Per e-mail kan u iedere advocaat rechtstreeks bereiken op hun persoonlijk e-mailadres vermeld op de website.

 

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Hasselt is men onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be.

 

De beroepsaansprakelijkheid in eerste rang is verzekerd via de Orde van Advocaten bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 BRUSSEL. Het verzekerde bedrag is 1.250.000,00 € per schadegeval, alle schade inbegrepen. Patrick VANHOUTVIN is bijkomend verzekerd in zijn hoedanigheid van curator.

 

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

U kan de polis consulteren via de volgende link:

polis BA Amlin

polis insolvabiliteit Amlin

Makelaar

VANBREDA RISK & BENEFITS NV

Plantin en Moretuslei 297

2014 Antwerpen

T 00 32 3 217 55 72, F 00 32 3 236 16 80 M 00 32 479 98 17 25

www.vanbreda-riskandbenefits.be

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

Onder meer volgende diensten worden geleverd: juridisch advies, bemiddeling,  bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

 

3. Voor informatie of bij klacht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:

via post op het adres: Hendrik van Veldekesingel 150/4, 3500 HASSELT

via fax op het nummer: 011/87.38.98

via telefoon op het nummer: 011/87.38.68

via e-mail op het adres: info@jvadvocaten.be

 

PRIVACYBELEID

 

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin gevestigd te  3500 Hasselt, met ondernemingsnummer BTW 0525 834 624, en als contactpersoon voor de verwerking Mr. Suzy Joris, info@jvadvocaten.be

 

2. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig heb.

In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin worden toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

 

4. DUUR VAN DE VERWERKING

Advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers. 

Advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. Het advocatenkantoor is verbonden door het beroepsgeheim, aar ook persoonsgegevens onder vallen.

Onverminderd de verplichtingen op grond van de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme en andere dwingende wettelijke bepalingen, zal advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin nooit opzettelijk gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid onthullen aan derden, met inbegrip van uw e-mailadres, zonder uw voorafgaandelijke instemming.

 

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Toga van Softconstruct) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001). (Artikels 24 en 28 GDPR)

 

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin. Daarnaast hebt u steeds het recht om advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@jvadvocaten.be , per post naar Hendrik van Veldekesingel 150/4 te 3500 Hasselt of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

7. WEBSITE & COOKIES

 

De website wordt beschermd door het auteursrecht en als databank. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin.

De inhoud van de website, die kan steeds kan worden bijgewerkt of aangepast, wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van externe websites waarnaar deze website linkt, of die naar deze website linken.

Alle persoonsgegevens die via de website worden ingezameld zullen door advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Wij zamelen enkel statistische gegevens in met betrekking tot onze gebruikers, met het oogmerk om het gegevensverkeer op onze site te kunnen analyseren en zodoende deze website te kunnen verbeteren.

Het surfen op de website van advocatenkantoor jORIS & Vanhoutvin kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

 

8. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 5.2.2021

 

bottom of page