ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Enkel deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door JORIS & VANHOUTVIN advocaten, behoudens anders en uitdrukkelijk overeengekomen.

 2. De relatie tussen JORIS & VANHOUTVIN  advocaten en de cliënt wordt exclusief beheerst door deze algemene voorwaarden en het Belgische recht.

 3. JORIS & VANHOUTVIN advocaten verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de haar toevertrouwde opdrachten. Ter zake neemt zij een middelenverbintenis op zich.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de door de cliënt verschuldigde erelonen berekend aan de hand van het bestede aantal uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief (zie tarieven).

 5. Naast het ereloon worden administratie- en verplaatsingskosten aangerekend, en worden de voorgeschoten gerechtskosten doorgerekend (zie tarieven).

 6. De facturen zijn contant betaalbaar te Hasselt. Elke betaling dient te geschieden via rekeningnummer IBAN BE20 6301 7095 2556,

 7. BIC BBRUBEBB.

 8. In geval van laattijdige betaling brengt elke vervallen en onbetaalde som van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intrest op, bepaald op de wettelijke rentevoet voor particulieren of op de rentevoet zoals bepaald of door de Wet van 2/08/2002 inzake. Betalingsachterstand Handelstransacties voor ondernemers. In dat geval dient ook een forfaitaire en niet te verlagen schadevergoeding te worden betaald die gelijk is aan 10% van het uitstaande bedrag. Dit bedrag geldt als vergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling.

 9. In geval van niet-betaling van de factuur worden toekomstige werkzaamheden van rechtswege en zonder ingebrekestelling opgeschort.

 10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Hasselt (België) bevoegd.
   

 

Dienstenwet
 

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan één of meerdere van de advocaten binnen het kantoor JORIS & VANHOUTVIN  advocaten, advocaten in België, ingeschreven aan de balie van HASSELT. Het kantoor is gevestigd te 3500 HASSELT, Hendrik van Veldekesingel 150/4, België.

 

JORIS & VANHOUTVIN advocaten is een GCV, een gewone commanditaire vennootschap, waarbinnen het beroep van advocaat als zelfstandige praktijk wordt uitgeoefend. Het ondernemings- en BTWnummer van JORIS & VANHOUTVIN  advocaten is 0525 834 624.

 

Per e-mail kan u iedere advocaat rechtstreeks bereiken op hun persoonlijk e-mailadres vermeld op de website.

 

Als advocaat ingeschreven aan de Balie van Hasselt is men onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de balie die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be.

 

De beroepsaansprakelijkheid in eerste rang is verzekerd via de Orde van Advocaten bij AMLIN EUROPE NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 BRUSSEL. Het verzekerde bedrag is 1.250.000,00 € per schadegeval, alle schade inbegrepen. Patrick VANHOUTVIN is bijkomend verzekerd in zijn hoedanigheid van curator.

 

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

U kan de polis consulteren via de volgende link:

polis BA Amlin

polis insolvabiliteit Amlin

Makelaar

VANBREDA RISK & BENEFITS NV

Plantin en Moretuslei 297

2014 Antwerpen

T 00 32 3 217 55 72, F 00 32 3 236 16 80 M 00 32 479 98 17 25

www.vanbreda-riskandbenefits.be

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

Onder meer volgende diensten worden geleverd: juridisch advies, bemiddeling,  bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

 

3. Voor informatie of bij klacht

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons bereiken:

via post op het adres: Hendrik van Veldekesingel 150/4, 3500 HASSELT

via fax op het nummer: 011/87.38.98

via telefoon op het nummer: 011/87.38.68

via e-mail op het adres: info@jvadvocaten.be,

 

JORIS & VANHOUTVIN GCV

advocaten & bemiddelaars

Hendrik van Veldekesingel 150/4

3500 HASSELT

info@jvadvocaten.be

® Joris & Vanhoutvin 2016

Algemene voorwaarden